എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ സഹായം തേടേണ്ടത്?

xray anatomy bone

ഈ അടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ  സൂചിപ്പിക്കുന്നത്  ‘മസ്കലോസ്‌കെലട്ടൽ ഘടന’ (Musculoskeletal system) സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഏകദേശം 20% വരുന്നത് സമുദായത്തിൽ പ്രബലതയുള്ള വ്യക്തികളിലും, 90% വരുന്നത് തൊഴിൽ മേഖലയിലാണ് എന്ന്  തെളിയുന്നു. ‘മസ്കലോസ്‌കെലട്ടൽ ഘടന’ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ പേശികളും അസ്ഥികൂട സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ചലനശേഷി നൽകുന്ന ഒരു അവയവ സംവിധാനമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ രൂപം, ദൃഢത, ചലനം എന്നിവ മസ്കലോസ്‌കെലട്ടൽ ഘടന ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഉളുക്ക്, ഞെരുക്കം, അതുപോലെ തന്നെ കാൽമുട്ട്, തോള്‍, പുറം എന്നിവയുടെ അമിത … Read more എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ സഹായം തേടേണ്ടത്?

%d bloggers like this: