തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴുവാക്കാം

Election, flag, heat, indian

വേനൽക്കാലം, ചൂടും അസഹനീയമായ് തുടരുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസവും അരികെയെത്തി. പലരോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവാം. സൂര്യാഘാതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനും, മറ്റാരോഗ്യപ്രേശ്നങ്ങൾ തടയാനും ചില മുന്കരുതലുകൾ എന്തല്ലാമാണെന്ന് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക .     ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്, ഷെയർ, കമന്റ്, ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടുതൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ മാറോടു നേരിട്ട് ചോദിക്കൂ, അവർ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് തന്നെ ഡോഫോഡിയിൽ ഒരു സൗജന്യ അക്കൗണ്ടിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

%d bloggers like this: