നിപ വൈറസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി.

Bat , Bats

2018 മേയ് മാസത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിപാ പടർന്നു പിടിച്ചതിന് തുടർന്ന്, 17 ജീവനുകളാണ് നഷ്ടപെട്ടത്. കൃത്യം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം, 2019 മേയ് മാസം അവസാനം, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് നിപാ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടൂ. പക്ഷെ, ഇത്തവണ കേരളം തയ്യാറായിരുന്നു നിപ്പായെ പ്രതിരോധിക്കാൻ. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഭീതി പെടുത്തുന്ന ചില തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുവാനും , നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ ലേഖനം അവസാനം വരെ വായിക്കുക.    … Read more നിപ വൈറസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി.

How to deal with Children during the first few days at Preschool?

Child crying, anxiety

It’s a hard time to let go of your baby child when he goes to the preschool for the first time. They cry you get upset, anxiety rises. But, there are certain things that you can do as a parent that will help make the transition process a smooth one!    #Preschool #Playschool #Malayalam … Read more How to deal with Children during the first few days at Preschool?

5 tips to make your child’s School Bag lightweight (Malayalam)

School supplies, school things

Is your child carrying heavy School Bags? What if, the back pain, poor concentration ability & changes in posture are caused by the heavy School Bags your child is carrying every day? Get 5 tips to make School Bags lightweight and thus prevent health complications in this Video. Read the full blog article here  … Read more 5 tips to make your child’s School Bag lightweight (Malayalam)

Nipah update – Some Myths & Facts (Malayalam)

Bat, nipah bat

Is your fever due to Nipah virus? Does Nipah spread through water? Is it safe to eat chicken now? Who should take the precautions? What about fruits? Get precise answers in this video. To know what really happened in Kerala back in May 2018, read this article  Hope you liked this video! Kindly Like … Read more Nipah update – Some Myths & Facts (Malayalam)

Tips to stop shouting at your child & become a better parent (Malayalam)

Child crying, shouting

How many times have you lost control & burst out at your little ones? Here are some tips that can help you stay calm at those high tension moments & raise terrific kids  Link to the book and other details are here – https://beingthedoctor.com/how-to-stop-yelling-at-your-child/ Hope you liked this video! Kindly Like Comment and Share, … Read more Tips to stop shouting at your child & become a better parent (Malayalam)

Save 1 lakh rupees! Here’s a DIY program to Quit Smoking

If money & time is your reason for not starting a smoking cessation program, try out the 4 tips mentioned in this video. These are tips to quit smoking that you can do at home itself, ONLY if you are truly motivated! Smoking relieves Nothing! Nicotine creates stress. Watch video Read the book “The Power … Read more Save 1 lakh rupees! Here’s a DIY program to Quit Smoking

Is Brown Rice really better than White Rice?

Brown rice vs white rice

You might have often heard and read that brown rice is healthy and should be preferred over white rice (polished rice), is that true? In this article, I am digging deep into the different colors in which human’s favorite grain is available in the market. So, strap your seat belts!   Do you understand Malayalam? … Read more Is Brown Rice really better than White Rice?

When to see a Neurologist vs Orthopaedician – Neurosurgeon talks (Malayalam)

Neuro vs ortho picture

We often get confused about when to see a neurologist and when to see a neurosurgeon! Now, is there any difference? Find out all the answers in this interview with Dr. Rajeev Rajasekharan, a neurosurgeon practicing at Indo American hospital, Vaikom Kerala. What are the common conditions that a neurologist treats? When does one have … Read more When to see a Neurologist vs Orthopaedician – Neurosurgeon talks (Malayalam)

Stroke, lifelong medicines and memory loss. Neurosurgeon talks

Medicine, Holding medicine

Should stroke patients take medicines for a lifetime? Is there any way around? What are the treatment options for memory loss in an elderly person? Should you be worried if you have memory loss? Dr Rajeev Rajashekaran describes briefly on the above questions and gives an answer in Malayalam that everybody can understand. Being a … Read more Stroke, lifelong medicines and memory loss. Neurosurgeon talks

%d bloggers like this: