എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ ഡോക്ടർ അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് ശരിയായ ചോയിസ് അല്ലാത്തത്?

ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണും സ്തെതസ്കോപ്പും ഫസ്ററ് എയ്ഡ് കിറ്റും കാണിക്കുന്ന ചിത്രം

ഓൺലൈൻ ഡോക്‌ടർ കൺസൾട്ടേഷനുകൾ സൗകര്യപ്രദവും ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമല്ല. ഒരു വ്യക്തിഗത സന്ദർശനം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ഇതാ: പെട്ടെന്നുള്ളതോ കഠിനമായതോ ആയ വേദന ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള ഗുരുതരമായ അവസ്ഥകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളമായിരിക്കാം: കഠിനമായ വയറുവേദന: ഇത് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ വയറിലെ അയോർട്ടിക് അനൂറിസം പോലെയുള്ള ജീവന് ഭീഷണിയായ പ്രശ്നത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം, അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമാണ്.നെഞ്ചുവേദന: ചിലപ്പോൾ ഇത് പേശികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമാണെങ്കിലും, … Read more എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ ഡോക്ടർ അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് ശരിയായ ചോയിസ് അല്ലാത്തത്?

When is an Online Doctor Appointment Not the Right Choice?

ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണും സ്തെതസ്കോപ്പും ഫസ്ററ് എയ്ഡ് കിറ്റും കാണിക്കുന്ന ചിത്രം

While online doctor consultations offer convenient and accessible healthcare, they aren’t suitable for every situation. Here’s a guide to help you understand when an in-person visit might be necessary: 1. Severe or Sudden Pain: Sudden or severe pain can be a warning sign of serious conditions like: 2. Injuries Requiring Physical Intervention: Certain injuries demand … Read more When is an Online Doctor Appointment Not the Right Choice?

Lose Weight and Adopt the Healthy Eating Plate with Online Doctor Consultation: The Convenient, Affordable, and Accessible Way

healthy eating plate photo

Online doctor consultation is becoming increasingly popular, and for good reason. It offers a number of advantages over traditional in-person doctor’s visits, including convenience, affordability, and accessibility. One area where online doctor consultation can be particularly helpful is with weight loss and healthy eating. A good online doctor can help you to create a personalised … Read more Lose Weight and Adopt the Healthy Eating Plate with Online Doctor Consultation: The Convenient, Affordable, and Accessible Way

Why Dofody Packages are Better than One-time consultations?

dr prasoon photo

 Advantages of specialty packages over One-time doctor consultations “My dietician has a 3-month package service, Is there something similar for you doc?” This is one of the questions that I get a lot from my online patients. I have never thought about this before, but when more such requests for a package plan piled up … Read more Why Dofody Packages are Better than One-time consultations?

Here’s the Final Secret Reason, Why I Prefer Online Consultations

photo of dr prasoon holding a laptop

I believe you started the New Year with a blast! 😄 I have made some more new year’s resolutions, mainly to bring a little more discipline into my life.Discipline helps makes me healthy, it makes me stay focused and it always makes sure that I complete all the tasks that I am supposed to do.I’ll … Read more Here’s the Final Secret Reason, Why I Prefer Online Consultations

Go Online For Better Follow Up Doctor Consultations

PHOTO OF DOCTOR PRASOON

It’s the festive end of year time with Christmas celebrations and a holiday vibe floating in the air.It is one of my favorite festivals.Today, I’ll tell you the second reason why I shifted from a conventional offline practice to an online clinic. Do you want to know the first reason? Well you can read it … Read more Go Online For Better Follow Up Doctor Consultations

Hey Dr Prasoon, Why Do You Prefer Online Consultation?

I am Dr Prasoon, I’m an exclusive online doctor! Many patients whom I have helped online have asked me why I don’t consult in a clinic. There are 3 main reasons why I prefer to do online consultations. 1 – I can communicate with patients more effectively as I am relaxed when I make a … Read more Hey Dr Prasoon, Why Do You Prefer Online Consultation?

Beat Covid-19 With Dofody | FREE Online Doctor Consultations | Video

free consultation for covid-19

Hey guys, I am Doctor Prasoon. Covid-19 is spreading and more number of persons are getting infected every day. Many states and governments have declared shut down and in some places there is complete lockdown of Transportation. The government of India has declared a nation-wide lockdown for 21 days, starting on the 25 March 2020! … Read more Beat Covid-19 With Dofody | FREE Online Doctor Consultations | Video

Best Online Doctor Consultation In India – 11 Tips You Must Consider

Online doctor consultation India

New online doctor consultation companies are popping up like mushrooms in India! When you face a health problem and you cannot find the time to consult a doctor in person, you first think about online doctor consultation. With some popular names on the internet and the billboards across the roads in your city, you can … Read more Best Online Doctor Consultation In India – 11 Tips You Must Consider

%d bloggers like this: