എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ ഡോക്ടർ അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് ശരിയായ ചോയിസ് അല്ലാത്തത്?

ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണും സ്തെതസ്കോപ്പും ഫസ്ററ് എയ്ഡ് കിറ്റും കാണിക്കുന്ന ചിത്രം

ഓൺലൈൻ ഡോക്‌ടർ കൺസൾട്ടേഷനുകൾ സൗകര്യപ്രദവും ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമല്ല. ഒരു വ്യക്തിഗത സന്ദർശനം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ഇതാ: പെട്ടെന്നുള്ളതോ കഠിനമായതോ ആയ വേദന ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള ഗുരുതരമായ അവസ്ഥകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളമായിരിക്കാം: കഠിനമായ വയറുവേദന: ഇത് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ വയറിലെ അയോർട്ടിക് അനൂറിസം പോലെയുള്ള ജീവന് ഭീഷണിയായ പ്രശ്നത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം, അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമാണ്.നെഞ്ചുവേദന: ചിലപ്പോൾ ഇത് പേശികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമാണെങ്കിലും, … Read more എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ ഡോക്ടർ അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് ശരിയായ ചോയിസ് അല്ലാത്തത്?

When is an Online Doctor Appointment Not the Right Choice?

ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണും സ്തെതസ്കോപ്പും ഫസ്ററ് എയ്ഡ് കിറ്റും കാണിക്കുന്ന ചിത്രം

While online doctor consultations offer convenient and accessible healthcare, they aren’t suitable for every situation. Here’s a guide to help you understand when an in-person visit might be necessary: 1. Severe or Sudden Pain: Sudden or severe pain can be a warning sign of serious conditions like: 2. Injuries Requiring Physical Intervention: Certain injuries demand … Read more When is an Online Doctor Appointment Not the Right Choice?

Lose Weight and Adopt the Healthy Eating Plate with Online Doctor Consultation: The Convenient, Affordable, and Accessible Way

healthy eating plate photo

Online doctor consultation is becoming increasingly popular, and for good reason. It offers a number of advantages over traditional in-person doctor’s visits, including convenience, affordability, and accessibility. One area where online doctor consultation can be particularly helpful is with weight loss and healthy eating. A good online doctor can help you to create a personalised … Read more Lose Weight and Adopt the Healthy Eating Plate with Online Doctor Consultation: The Convenient, Affordable, and Accessible Way

What all conditions can be treated by online Doctor Consultation?

Photo of stethoscope and mobile for online doctor consultation

With the introduction of new and improved communication technologies, online doctor consultation has become a feasible option for those seeking urgent medical care. However many patients are skeptical at how can treatment be availed virtually. Let’s take a close look at some of the most common health conditions that a doctor can help you with … Read more What all conditions can be treated by online Doctor Consultation?

Here’s the Final Secret Reason, Why I Prefer Online Consultations

photo of dr prasoon holding a laptop

I believe you started the New Year with a blast! 😄 I have made some more new year’s resolutions, mainly to bring a little more discipline into my life.Discipline helps makes me healthy, it makes me stay focused and it always makes sure that I complete all the tasks that I am supposed to do.I’ll … Read more Here’s the Final Secret Reason, Why I Prefer Online Consultations

Go Online For Better Follow Up Doctor Consultations

PHOTO OF DOCTOR PRASOON

It’s the festive end of year time with Christmas celebrations and a holiday vibe floating in the air.It is one of my favorite festivals.Today, I’ll tell you the second reason why I shifted from a conventional offline practice to an online clinic. Do you want to know the first reason? Well you can read it … Read more Go Online For Better Follow Up Doctor Consultations

When To Check BP | How Often & From Where to Check Blood Pressure-Video

blood pressure Testing

When To Check BP & Where and How Often

Checking BP (blood pressure) should be done whether you are suffering from high BP or not | What are the best time to check blood pressure | Should you test BP monthly? Where can you check blood pressure ? Watch this video & take control of your blood pressure

Read moreWhen To Check BP | How Often & From Where to Check Blood Pressure-Video

Why use online Doctor consultation for follow up?

online doctor consultation for follow up

Consulting a doctor online using video calls, audio calls and chat messages has numerous advantages. After a regular doctor consultation, most of the time your doctor will ask you to come for  a followup visit after one or two weeks. Just imagine if you could do the follow up consultation online! In this article I’ll … Read more Why use online Doctor consultation for follow up?

%d bloggers like this: