കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്കു ആശ്വാസമായി “ഡോഫോഡി”

palliative patient on wheelchair

കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഒരു രോഗിയെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വാഹനം, സമയം, പണ ചെലവ്, പോരാത്തതിന് പരിചരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സൗകര്യം എല്ലാം കണക്കിലെടുക്കണം. ഈ കാരണവശാൽ ഭൂരിഭാഗം കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്കും ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭിക്കാറില്ല. ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയും, അഭിപ്രായവും, മരുന്നിന്റെ കുറിപ്പും ഇത്തരം രോഗികൾക്കും സൗജന്യമായി നൽകുന്ന സേവനം ആണ് “ഡോഫോഡി”. ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിൽ ഡഫോഡിയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് … Read more കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്കു ആശ്വാസമായി “ഡോഫോഡി”

How to add family member on Dofody?

family member

Dofody is simple to use online doctor consultation platform, where a user can create an account and add family members within the same account. This means that one user account is enough for the whole family. In this article I will show you how you can add your family members, so let’s get started. STEP … Read more How to add family member on Dofody?

Severe headache? Try these Home Remedies first

Headache, Lady, Animation

Severe headache at night? Wondering what to do when that nasty headache is disturbing your sleep? If you want to learn about some of the useful home remedies for managing headache, continue reading this article. At the end of this article, I am going to give you a secret weapon to tackle your headache for … Read more Severe headache? Try these Home Remedies first

How secure is your Medical Records in Dofody?

Electronic Medical Records, photo

Patients who consult a doctor using Dofody can submit medical documents/records for the purpose of viewing or  reviewing the patients  illness. Such medical records are useful for the consulting doctor in  order to verify the patients past history or even current history to give an accurate prescription or advises  for the patient. For patients, the … Read more How secure is your Medical Records in Dofody?

Confused? Get a second Doctor opinion online

Female doctor examination X-ray

Whenever you get medical advice from a doctor that is hard to digest, we often would want to get the advice of another doctor. How many times have you taken the advice of a second doctor, simply because of the reason that we are not satisfied with the first doctor? It happens all the time and … Read more Confused? Get a second Doctor opinion online

Why use online Doctor consultation for follow up?

online doctor consultation for follow up

Consulting a doctor online using video calls, audio calls and chat messages has numerous advantages. After a regular doctor consultation, most of the time your doctor will ask you to come for  a followup visit after one or two weeks. Just imagine if you could do the follow up consultation online! In this article I’ll … Read more Why use online Doctor consultation for follow up?

Palliative care services through online consultation

videocall dofody, online doctor consultation

Online doctor consultation has numerous uses and I have already covered 5 common use cases in an article. In this article, I’ll be covering a few more situations where online doctor consultation can be used, especially in the case of palliative patients. #1  Mr. Rajeev is a 68 year old retired Government servant who was … Read more Palliative care services through online consultation

How is the Doctor going to examine me online?

online doctor consultation dofody

You might have called your family doctor or the doctor friend to get some medical advice in the past. You call them, tell them about your health problems, they will ask you some more questions and then finally text you the names of some medicines and instructions on how to take them. At that time, … Read more How is the Doctor going to examine me online?

Some common online doctor consultation cases

Dofody, android, screenshot

In 2018 when you hear about ” Online doctor consultation”, you may not be surprised. As more products and even services are being delivered through internet, it is no wonder that the services of a doctor can also be received using our mobile phones or personal computers. It has been shown that almost 75% of … Read more Some common online doctor consultation cases

%d bloggers like this: