ഇന്ത്യയിൽ നടത്തപെടുന്ന സൗജന്യ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് കാര്യപരിപാടികൾ

vaccination, syringe, immunization, programme

ലോകത്തിൽ തന്നെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് കുത്തിവെപ്പുകൾ. പ്രതിരോധകുത്തിവയ്‌പു നൽകി കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധശക്തി ആർജിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രോഗപ്രതിരോധാവസ്ഥക്കെതിരെ വരുന്ന ഇമ്യൂണോജൻ-നെ (Immunogen)(രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാഹകൻ/ antigen) തടയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . 1985 ൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം (യുഐപി/UIP) തുടക്കമിടുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയെ പരിഗണിച്ചും അവിടെ പ്രതിദിനവും നടത്തപെടുന്ന നാമമാത്രമായ കുത്തിവെപ്പുകളുടെ എണ്ണം വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് കാര്യപരിപാടികളിൽ ഒന്നാണ്. പോളിയോമോലിറ്റിസ് (അല്ലെങ്കിൽ … Read more ഇന്ത്യയിൽ നടത്തപെടുന്ന സൗജന്യ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് കാര്യപരിപാടികൾ

ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ഓൺലൈനിൽ ലഭിക്കും?

നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ പുതിയതും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ പല ആശയവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം, അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം തേടുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനുകൾ പ്രാവർത്തികമായ ഒരു ഉപാധിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പല രോഗികളും ഓൺലൈനിലൂടെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകൾ എങ്ങനെ നൽകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള സംശയം ഉളവാക്കുന്നു. ഡോക്ടർമാർ ഓൺലൈനിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു പൊതുജനാരോഗ്യ അവസ്ഥ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മുക്ക് നോക്കാം.      തൊണ്ടവേദന തൊണ്ടവേദന  സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വേദനയാണ്, അതിന്റെ മുഖ്യകാരണം ഗ്രൂപ്പ് എ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ( group … Read more ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ഓൺലൈനിൽ ലഭിക്കും?

%d bloggers like this: